GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

İşbu Sözleşme A-Office No: E1 1513-D, Amberjem Tower Al Sawan Building, Ajman United Arab Emirates adresinde mukim CinteX GEneraL TRADING LLC (bundan böyle CinteX GEneraL TRADING LLC olarak anılacaktır) ile mobiled.site sitesine elektronik olarak giriş yapan ve/veya abone olan Kullanıcı arasında düzenlenmiştir.

MADDE 2: TANIMLAR

Kullanıcı: İnternet ortamı vasıtası ile Site’ye erişen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Site: CinteX GEneraL TRADING LLC tarafından belirlenen kurallar dâhilinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu mobil ortamda “mobiled.site isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan mobil siteyi ifade eder.
Üye/abone: CinteX GEneraL TRADING LLC tarafından site üzerinde tanımlanan “Üye”lik sürecini CinteX GEneraL TRADING LLC’nin verdiği onay neticesinde Site hizmetlerinden yararlanan ve bu hizmetler için hazırlanmış sözleşmeleri “Üye”lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişi “Kullanıcı”.

MADDE 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, kullanıcılar ikili ilişkiler ilgili ip uçlarına ulaşıp sosyalleşmenin yollarını öğrenebilirler. İşbu sözleşmenin kapsamında yer alan Site, uluslararası mobil platformda hizmet veren bir mobil servistir

MADDE 4: ÜYELİK VE KULLANIM KOŞULLARI

4.1. İşbu sözleşme kapsamında üyelik, Site’nin ilgili bölümünde bulunan telefon numarası alanının doldurulması suretiyle başlar. CinteX GEneraL TRADING LLC tarafından Kullanıcının cep telefonuna __ TL (__ Türk Lirası) karşılığında daimi olarak kullanacağı parolayı içeren SMS’in gönderilmesi ve parolanın Kullanıcı tarafından giriş bölümüne yazılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. İşbu sözleşmede adı geçen Site herkese açıktır. Site’ye kayıt esnasında verilmiş olan cep telefonu numarası Üye olan Kullanıcı’ya özeldir. Aynı cep telefonu numarası ile iki farklı üyeliğin olması mümkün değildir. Parola sadece Üye olan Kullanıcı tarafından bilinir.

4.3. Üye olan kullanıcının aboneliğini iptal etmek istemesi durumunda, Site’ye abonelik sırasında SMS olarak gönderilen parolayı, İPTAL yazıp boşluk bırakıp parolayı yazdıktan sonra 7979’a SMS göndermesi yeterlidir.

4.4. CinteX GEneraL TRADING LLC parola kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Kullanıcının Site üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt esnasında girdiği cep telefonu numarasını ve parolasını girmesi gereklidir.

MADDE 5: HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin hizmetlerinden faydalanırken ve Site'deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.1.2. Kullanıcı'ların CinteX GEneraL TRADING LLC tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, parola v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden doğrudan veya dolaylı CinteX GEneraL TRADING LLC ‘nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2. CinteX GEneraL TRADING LLC’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.2.1. CinteX GEneraL TRADING LLC, Site’de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dâhil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. CinteX GEneraL TRADING LLC, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. CinteX GEneraL TRADING LLC’nin Kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir. CinteX GEneraL TRADING LLC tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden Kullanıcı sorumlu olur.

MADDE 6: GİZLİLİK

CINTEX GENERAL TRADING LLC kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. CINTEX GENERAL TRADING LLC gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda CINTEX GENERAL TRADING LLC’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

MADDE 7: SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

CINTEX GENERAL TRADING LLC, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda dilediği gibi değiştirebilecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

MADDE 8: UYGULANACAK HUKUK

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 9: SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşmeyi CINTEX GENERAL TRADING LLC dilediği zaman tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Site’de kullanıcı olan herkes bu sayfada yer alan kullanım koşulları ve şartlarını kabul etmiş sayılır.